2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

XAFS and Dielectric Study for Pb(Fe1/2Nb1/2)O-3-PbTiO3 Crystals

Authors: Xiao, Jingzhong; Xu, Lan; Paixao, Jose A.; Costa, Maria M.

Ref.: Ferroelectrics 448(1), 17-22 (2013)

DOI: 10.1080/00150193.2013.822268