2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Novel Ferroelectric Solar Cells Based on BiFeO3

Authors: Jingzhong Xiao, José A. Paixao, Maria M.R. Costa, Lan Xu, Dunlu Sun

Ref.: ISBN:978-1-61942-282-7, 309-315 (2012)