2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Conformal Growth of ZnO on TiO2 Nanowire Array for Enhanced Photoelectrochemical Response in dye sensitive solar cells

Authors: Ru-Hua Tao, Jin-Ming Wu, Jing-Zhong Xiao, Yi-Ping Zhao, Wei-Wei Dong, Xiao-Dong Fang

Ref.: Applied Surface Science 279, 324-328 (2013)