2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Effects of annealing treatments and gamma irradiation on the absorption and fluorescence spectra of Cr:GSGG laser crystals

Authors: Dunlu Sun, Jianqiao Luo, Jingzhong Xiao, Qingli Zhang, Changjiang Gu, Haihe Jiang, Shaotang Yin

Ref.: Applied Physics B 92, 529-533 (2008)