2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Gamma-ray irradiation effect on the absorption and luminescence spectra of Nd: GGG and Nd: GSGG laser crystals

Authors: Dunlu Sun, Jianqiao Luo, Qingli Zhang, Jingzhong Xiao, Changjiang Gu, Haihe Jiang, Shaotang Yin

Ref.: Journal of Luminescence 128, 1886-1889 (2008)