2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Growth of ferroelectric lead germanate (PGO) single crystal by the vertical Bridgman method

Authors: Xianjun Wu, Jiayue Xu, Jingzhong Xiao, Anhua Wu, Weiqing Jin

Ref.: Journal of Crystal Growth 263 (1-4), 208-213 (2004)