2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Er3+ doped GYSGG crystal as a new laser material resistant to ionizing radiation

Authors: Jiakang Chen, DunluSun, JianqiaoLuo, JingzhongXiao, Renqin Dou, QingliZhang

Ref.: Optics Communications 301-302, 84-87 (2013)