2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Crystal structure of Na4Rb2(V10O28)ยท10H2O, H20Na4O38Rb2V10

Authors: Hai-Xing Liu, I, Xiao-Yan Ren, Jingzhong Xiao, Hui-Juan Yue and Xi-Shi Tai

Ref.: Z. Kristallogr. NCS 227, 429-430 (2012)