2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Study on novel structure of Mn-Di(3,4,6,7-tetramethyl-1,10-phenanthroline) dichloride: [Mn(C16H16N2)2]•Cl2

Authors: HaiXing Liu, Huan Mei Guo, Jingzhong Xiao, Guang Zeng, Hui Juan Yue, Xi Shi Tai

Ref.: Key Engineering Materials 531-532, 413-416 (2013)