2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Study on novel structure of glycolic and oxalic acid holmium: [Ho (C3 H6O9)] •CH3OH

Authors: HaiXing Liu, Wulan Zeng, Jingzhong Xiao, Guang Zeng, Hui Juan Yue, Xi Shi Tai,

Ref.: Key Engineering Materials 531-532, 417-420 (2013)