2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Study on novel structure of europium complex, C10H21Eu2NO19

Authors: Hai-Xing Liu, Xiao-Yan Ren, Jingzhong Xiao, et al.

Ref.: Asian Journal of Chemistry 25, nÂș 18, 10595-10596 (2013)