2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Synthesis and Crystal Structure of Phosphorus Vandium Heteropolyacid Sodium

Authors: Haixing Liu, Jingzhong Xiao, Jing Wang, Fangfang Jian, Huijuan Yue and Xishi Tai

Ref.: Advanced Materials Research 569, 103-106 (2012)