2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Investigation on luminescence and thermal properties of the Er:GSGG and Yb,Er:GSGG laser crystals

Authors: Dun-Lu Sun, Jian-Qiao Luo, Jing-Zhong Xiao, Qing-Li Zhang, Wen-Peng Liu, Hai-He Jiang, Shao-Tang Yin

Ref.: Chinese Physics Letters 29, 054209 (2012)