2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Study on the synchrotron radiation X-ray white-beam topography of the Nd:GGG laser crystal

Authors: Dunlu Sun, Qingli Zhang, Jingzhong Xiao, Peiping Zhu, Wanxia Huang, Aihua Wang, Shaotang Yin

Ref.: Journal of Functional Materials (in Chinese) (2006)