2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

The effect of gelatin on cellular response and microstructure in CaP ceramics for bone regeneration

Authors: Bin Liu, Yinsheng Dong, Jingzhong Xiao, José A. Paixão, Pinghua Lin, Jing Su, Hongyan Wu, Zongke Guo

Ref.: ANM2014 (5th International Conference on Advanced Nanomaterials) 2-4 - July, Aveiro, Portugal (2014)