2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Study on Novel Structure of 4,4´- Bipyridine bis(salicylato)borate Hydrate

Authors: HAI-XING LIU, QING LIU, HUAN-MEI GUO, KAI-QI YE, JING-ZHONG XIAO, XI-SHI TAI and GUANG ZENG

Ref.: Asian Journal of Chemistry 25, nº 18, 10601-10602 (2013)