2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Effect of gelatin on sol-gel derived TiO2 mesoporous microspheres

Authors: Bin Liu, Yijun Yao, Jingzhong Xiao, Benilde F. O. Costa, José A. Paixão, Kai Zhou, Jing Su, Hongyan Wu, Kun Zhong

Ref.: ANM2014 (5th International Conference on Advanced Nanomaterials) 2-4 - July - Aveiro, Portugal (2014)